השתתפתי עם אבא במוירוץ אופניים ראשון.
ודוד אביב הוא ראש מלון

להלן ההוכחות


http://www.shvoong.co.il/he-IL/184/9586/?img=060.jpg&StartIndex=59